Suomen Siivousrinki Oy

Kotimaisen puhtauden puolesta


Tietosuoja ja Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Suomen Siivousringin asiakkaille

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste - Päivitetty 25.04.2018

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Siivousrinki Oy

2. Rekisteriasioita hoitava taho
Niko Liukkonen - niko.liukkonen@suomensiivousrinki.com

3. Rekisterin nimi
Suomen Siivousrinki asiakastietorekisteri

4. Rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on rekisteröidyn suostumus tai asiakassuhde. Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden hallinnointi ja asiakkaita tai asiakassuhteen osallisia koskevien tietojen säilyttäminen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

5. Rekisteröityjen ryhmät
a) Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde tai sen perustamiseksi tehty kysely tai muu henkilökohtainen yhteydenotto, kuten yksilöity tarjous, joka koskee esimerkiksi kodin siivousta.
c) Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisteröityjen yksilöintitiedot

1) Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka
2) Puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
3) Y-tunnus, juridinen muoto, yhteyshenkilö(t), edunsaaja(t)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot on kerätty rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän sivuston avulla. Tietoja voidaan päivittää ja täydentää Patentti- ja Rekisterihallituksen tietojärjestelmästä ja muista vastaavista julkisten tai yksityisten tahojen tarjoamista palveluista ja rekistereistä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Suomen Siivousrinki ei luovuta tietoja eteenpäin kenellekään taholle.

8. Tietojen säilyttäminen
Sähköisesti talletettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Sähköisten järjestelmien tietoturvaa valvotaan jatkuvasti. Ainoastaan Suomen Siivousringin ylemmillä toimihenkilöillä on oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen niko.liukkonen@suomensiivousrinki.com

10. Korjaamisoikeus
Pyyntö tietojen korjaamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen niko.liukkonen@suomensiivousrinki.com

11. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Suomen Siivousrinkiä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen niko.liukkonen@suomensiivousrinki.com.